Georgetown College – Mỹ, nơi chắp bước cho những khối óc kinh doanh hàng đầu